Non-English OER

176 Norsk (Norwegian)

Last update: Jul 31/19

Collections

Nasjonal Digital Læringsarena (Various CC licences)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Hordaland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der 17 fylkeskommuner deltar. Kun Oslo står utenfor.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

OER by Discipline Directory Copyright © 2018 by BCcampus is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book